Складиране

Складиране и съхранение са неделима част от успешната спедиторска дейност.     Олтранс Логистик  ЕООД предоставя на своите клиенти възможност да използват  склад  с цел оптимизиране на товаро-потока и съкращаване времето на престой на транспортните средства.

Специализираната техника и изградените съоръжения на територията на складовата база позволяват извършването на широк кръг от товаро-разтоварни операции при спазване на минимални срокове и гарантиране качеството на извършваните услуги.